Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca

http://www.lelb.lv/lv/ – Te būs mājas lapa.

Trīsvienīgais Dievs

Mēs ticam Dievam… Bet – kuram? Pasaulē ir daudz dažādu reliģiju un tradīciju, līdz ar to arī atšķirīga izpratne par to, kas un kāds ir Dievs. Mēs neticam vienkārši kaut kādam Dievam – mēs ticam Trīsvienīgajam Dievam. Sakot vārdu Trīsvienība, priekšstats par Dievu kļūst konkrēts. Svētās Trīsvienības atzīšana un pielūgšana ir kristiešu atšķirības zīme no citām reliģijām, ticības atslēga un stūrakmens. Katrs dievkalpojums iesākas ar vārdiem “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam”, šos Trīs liekot līdzās – kā Vienu.

Sacīt, ka Dievs ir Trīsvienīgs, nozīmē ticēt tam, kā Viņš pats mums ir atklājies savā Vārdā – Svētajos Rakstos. Kaut arī pats vārds “Trīsvienība” Bībelē nav atrodams, mēs ticam Trīsvienībai, jo Dievs ir Trīsvienīgs un tāds ir parādījies: viens Dievs trīs personās – Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Vārds Trīsvienība apzīmē Dieva īstenību.

Dievs Tēvs – visa Radītājs un Valdītājs, visa sākums un pamats. Viņš mūs ir veidojis un turpina īstenot savu radīšanas ieceri cauri visai pasaules vēsturei. Viņš ir radījis visu, bet Viņu pašu neviens nav radījis. Viņš ir pirms visa un pāri visam.

Dievs Dēls – Jēzus Kristus ir mūsu Pestītājs, Glābējs, kurš nācis pasaulē, lai mirtu par mūsu grēkiem, tā atbrīvojis mūs no grēka varas un darījis mūs par Dieva bērniem. Mēs ticam, ka Jēzus Kristus nebija tikai gudrs cilvēks vai liels pravietis, bet Viņā iemiesojās Dieva būtība – Viņš bija patiesais Dieva Dēls, Dievs cilvēka miesā. Arī Viņš ir mūžīgs, caur Viņu Dievs Tēvs ir radījis visu, kas ir.

Dievs Svētais Gars – Dieva trešā Persona, kura mājo katrā kristīgā cilvēkā un nemitīgi mūs mudina tuvoties Kristum un Tēvam. Saukts arī par Dieva Garu vai Kristus Garu, Svētais Gars ir klātesošs Dieva Vārdā un Sakramentos, caur kuriem tas mūs dara svētus un sagatavo mūžībai Dieva Valstībā.

Šie Trīs ir tomēr viens Dievs. Tās nav viena Dieva “maskas” jeb tēli, kādos Dievs parādās, bet gan trīs Personas, kuras vienotas vienā būtībā, vienlīdz godājamas un pielūdzamas. Vislabāk Svēto Trīsvienību mēs varam ieraudzīt Jēzus Kristus kristīšanas brīdī Jordānas upē (Mt. 3:16-17): Jēzus izkāpis no ūdens, Svētais Gars kā balodis ir nolaidies uz Viņu, bet no debesīm atskan Tēva balss. Visas Trīsvienības Personas ir vienkopus – tās ir atšķiramas pēc attiecībām savā starpā, bet nedalāmas būtībā, vienotas gribā un uz āru vērstajos darbos.

10 baušļi
Bauslība ir viena no divām Bībeles galvenajām mācībām (šīs mācības ir Bauslība un Evaņģēlijs). Viss, kas Bībelē rakstīts par Dieva pavēlēm cilvēkam, atmaksu, sodu vai atalgojumu, pieder pie Bauslības mācības. Bauslības pavēles jeb baušļi prasa no cilvēka darbus un pilnīgu sirds paklausību. Grēka dēļ neviens cilvēks nespēj pilnībā izpildīt bauslības prasības, tādēļ Bauslība apsūdz cilvēku un ved to nāvē. Bauslība nedod cilvēkam pestīšanu, bet tai ir trīs citi uzdevumi, ko tā veic, jeb trīs lietojumi:

1. Bauslība ir ierakstīta visu cilvēku sirdīs (Rm 1:18–32; 2:14, 15), ar tiesas jeb zobena varu tā iespēju robežās realizē ārēju kārtību un ļaunuma ierobežošanu pasaulē (Rm 13:1–7).

‍2. Caur bauslības pasludinājumu cilvēki nāk pie grēkatziņas un tā tiek vadīti pie Kristus, lai Viņā iemantotu pestīšanu (Rm 3:20; Gal. 3:24).

‍3. Kad ticībā grēku piedošanai Kristū ir iemantota pestīšana un cilvēks ir kļuvis spējīgs nest ticības augļus Dievam, Bauslība māca svētu un Dievam tīkamu dzīvi mīlestībā (Rm 12. un 13. nod.).

‍Pirmais bauslis
Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

Otrais bauslis
Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

Trešais bauslis
Tev būs svēto dienu svētīt.

Ceturtais bauslis
Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.

‍Piektais bauslis
Tev nebūs nokaut.

‍Sestais bauslis
Tev nebūs laulību pārkāpt.
Septītais bauslis
Tev nebūs zagt.

‍Astotais bauslis
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

‍Devītais bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

Desmitais bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.Tēvreize

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen.

 

Rīgas Jēzus draudze
Jēzus draudzes un baznīcas vēsture ir neparasta un notikumiem bagāta. Septiņpadsmitajā gadsimtā Rīgas austrumu pievārtē esošā kaļķu cepļa strādnieki bijuši vareni un ticībā stipri cilvēki, jo viņu liktais pirmās baznīcas pamatakmens ir ļoti pamatīgs – to pierāda draudzes ilgā vēsture.
Daudzi kari ir gājuši pāri Rīgas priekšpilsētām un, karavadoņu pavēles pildot, vairākkārt bijis jāzaudē savs dievnams, taču draudze vienmēr bijusi gatava sākt jauna nama būvniecību. Kā liecība tam, altāra dekoratīvās daļas augšdaļu rotā bagātīga zeltītu lauru vītne, un dievnama celtniecības vēstures trīs nozīmīgākie gadu skaitļi ir 1638., 1822. un 1938.
Vairāk lasīt: http://www.jezusdraudze.lv
Šobrīd Rīgas Jēzus ev. lut. draudzē kalpo mācītājs Erberts Bikše un palīgmācītājs Kārlis Irbe.

Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties.
M. Luters

„Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties,” – tā reiz sacījis Dr. Mārtiņš Luters. Bībeli viņš salīdzina ar vīnadārzu, kurā esam aicināti strādāt un darboties. Ja kāds ierīko vīnadārzu, tad taču tādēļ, lai kādudien gūtu augļus. Lai ražu iegūtu, nepietiks ar to, ka šad un tad atnāksim paskatīties uz dārzu no malas. Dārzā ir jāieiet, līdzi ņemot darbarīkus, un ir regulāri jāstrādā. Tikai tā var cerēt uz labu ražu. Dārzs nav parks, kur vienkārši pastaigāties, baudot ainavu, un pat parkā kādam ir čakli jāstrādā, lai parks saglabātu savu pievilcību un būtu baudāms. Bībele ir kā dārzs, kura augļi mums jābauda, jo tajos ir mūsu mūžīgā izglābšana un dzīvība. No šī dārza augļiem mums jādod tālāk arī citiem, lai, sajutuši augļu saldmi, arī viņi saprastu, ka ir ielūgti Bībeles dārzā.

Lai baudītu labumu no Bībeles vīnadārza, dažas lietas ir patiesi svarīgas. Vispirms, Bībelē ir jāieiet. Tas nozīmē, ka nepietiek ar to, ka šad un tad uzmetam acis plauktā gulošajai Bībelei, – Bībele ir jāatver un ir jāsāk to lasīt. Tā tad arī ir mūsu ieiešana Bībeles dārzā. Tam vajadzēs veltīt laiku – dārzu nevar iekopt dažās minūtēs. Lai iegūtu Dieva sagatavoto labumu, Bībeles lasīšanai būs jāvelta pietiekami daudz laika, turklāt regulāri. Lai pareizi izprastu to, ko Dievs saka, ko Viņš dod, Bībele būs jāstudē, tajā būs jāiedziļinās – būs jārok dziļāk. Šī dziļākrakšana patiesi vada pretī lielākai auglībai.

Lai darbu varētu paveikt labi, ir vajadzīgi darbarīki – īstie, atbilstošie. Bībeles dārzā varētu palīdzēt tādi darbarīki kā Bībeles konkordance, Bībeles vārdnīca, uzticami Bībeles grāmatu komentāri. Jā, ir svarīgi Bībeli ne tikai lasīt, bet arī pareizi saprast, lai pēc tam Dieva vārdā teikto pareizi varētu pielietot dzīvē. Dr. Mārtiņš Luters Bībeles vīnadārzā bija īsts darbarūķis. Viņš Bībeli tulkoja tautas valodā, un bija tik svarīgi, lai katrs Bībelē rakstītais vārds būtu precīzs un uzticams, pareizi uztverams un saprotams. M. Luters bija iepazinies ar daudzu sava laika izcilāko teologu Bībeles tekstu komentāriem. Uz galda līdzās viņam bija Vecās un Jaunās Derības teksti oriģinālvalodās – ebreju un grieķu valodā. Viņa mērķis bija iegūt labākos, pilnīgākos augļus no Bībeles, no Dieva vārda, augļus, kas patiesi ir uzticami un nes sevī pestīšanu. Mēs varam teikt: „Pateicība Dievam!” – Mārtiņš Luters šos Dieva vārda augļus, kas sniedz pārliecību par mūžīgu izglābšanu, sev atrada, turklāt viņā bija liela dedzība arī citiem rādīt un mācīt, kā Dieva vārdu lietot pareizi – tā, ka tiek iegūta svētība, ne posts. Jā, Dieva vārdu var lietot arī sev un citiem par postu, ja to izrauj no konteksta un interpretē, savu kārību, iegribu vadīti. Savulaik daudzos jautājumos tas bija Romas katoļu Baznīcas posts, un, par nožēlu, tas kristietībā sastopams arī mūsdienās.

Lai gūtu augļus no Dieva vārda, ar to ir jādarbojas, taču interesanti – sākot ar to darboties, izrādās, ka lielāko darbu – sirds un dzīves pārvēršanu svētībā un auglībā – paveic pats Dieva vārds. Jūs nekur neatradīsiet, ka, piemēram, Mārtiņš Luters būtu lielījies ar to, cik daudz viņš paveicis, nopūloties Bībeles vīnadārzā, bet jūs atradīsiet daudz viņa liecību, ka Dieva vārds ir paveicis visu viņā un tad caur viņu – citos. Un tā patiesi ir – kad darbojamies Bībeles dārzā, visu īsto un lielo darbu mūsos paveic Dieva vārds.

Bībelē lasām, ka Dieva vārds ir kā sēkla, kas krīt mūsu sirdī, iesakņojas, aug un nes bagātīgus augļus mūžīgai dzīvei. Dievs caur savu vārdu strādā un nopūlas pie mums. Ja Viņš to nedarītu, visi mūsu pašu pūliņi nenozīmētu neko. Vai Dieva darbs pie mums izdosies? Pravieša Jesajas grāmatā lasām: „Jo, kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtījis.” (Jes 55:10, 11)

Redzi, tev jādarbojas Bībeles vīnadārzā un Dievs caur savu vārdu darīs pie tevis savu svētījošo darbu. Viņa darbs nekad nebūs veltīgs. Kristus kā Dieva pilnīgākais, visu piepildošais Vārds cilvēcei neatgriežas godībā bez ieguvuma. Viņš ņem līdzi arī tevi.
Pateicībā, esot kopā ar daudziem citiem Bībeles vīnadārzā,
mācītājs Erberts

 

* * *

SVEICAM VASARSVĒTKOS!

“Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; Ir dažādi spēki, bet viens pats  Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību.” (1 Kor 12 :5-7)

Sveicienam Kristīnes Locikas-Sudmales dziesma “Tu mani mīli, Kungs” !